Chcete skončiť v práci? Povieme vám ako na to

21. júla 2019

Niekedy sa v živote dostanete do fázy, že chcete odísť z práce a nájsť si novú. Skončenie pracovného pomeru môže byť stresujúca záležitosť. Skôr ako skončíte v zamestnaní, zvážte, za akých okolností chcete odísť, z akých dôvodov a k akému dátumu. Vyhnete sa zbytočným komplikáciám.

 

Zákonník práce upravuje 4 všeobecné spôsoby skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca, a to:

 1. dohoda,
 2. výpoveď,
 3. okamžité skončenie,
 4. skončenie v skúšobnej dobe.

 

Postupne si rozoberieme všetky spôsoby.

 

 1. Skončenie pracovného pomeru dohodou

 

Ide o najjednoduchší spôsob skončenia pracovného pomeru. Nevyhnutnou podmienkou dohody je súhlas zamestnávateľa. Ak sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodli na skončení pracovného pomeru, tento sa skončí dohodnutým dňom. Dohoda o skončení pracovného pomeru musí byť uzatvorená v písomnej forme. Jedno vyhotovenie si nechá zamestnávateľ a jedno vyhotovenie s dátumom a podpisom oprávnenej osoby si ponechá zamestnanec. V dohode sa nemusia uvádzať dôvody skončenia pracovného pomeru, výnimkou sú však 2 prípady, a to:

 

 1. zamestanec požaduje dôvod skončenia pracovného pomeru v dohode uviesť,
 2. pracovný pomer sa skončil z dôvodu, že zamestnávateľ sa zrušuje alebo sa premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta práce, alebo keď sa zamestnanec vzhľadom na organizačné zmeny u zamestnávateľa stal nadbytočným, alebo ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

 

V prípade skončenia pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v bode II. vzniká zamestnancovi nárok na odstupné. Výška odstupného závisí od počtu odpracovaných rokov zamestnanca u svojho zamestnávateľa. Dohodou je možné skončiť pracovný pomer na dobu určitú i na neurčitý čas.

 

 1. Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

 

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu, na rozdiel od zamestnávateľa, ktorý musí dôvod výpovede vždy uviesť. To, či sa zamestnanec rozhodne uviesť vo svojej výpovedi dôvody skončenia pracovného pomeru, záleží výlučne len na jeho úsudku.

Aby bola výpoveď v zmysle zákona platná, musí byť písomná a zamestnanec ju musí doručiť zamestnávateľovi. Výpoveď je možné doručiť poštou, prípadne osobne do podateľne, na sekretariát alebo priamemu nadriadenému. V tomto prípade si však nezabudnite nechať podpísať prevzatie výpovede. Podmienka doručenia je splnená v okamihu, keď zamestnávateľ výpoveď prevezme. Výpoveď sa považuje za doručenú aj keď ju zamestnávateľ odmietne prevziať, čo sa zvyčajne preukazuje svedectvom osôb prítomných pri pokuse o doručenie.

 

V prípade podania výpovede pracovný pomer nekončí dňom doručenia výpovede, ale až uplynutím výpovednej doby. Jej dĺžka je diferencovaná v závislosti od doby trvania pracovného pomeru ku dňu doručenia výpovede. V zmysle Zákonníka práce je výpovedná doba najmenej jeden mesiac. Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Inak povedané, ak bola výpoveď daná 13. mája 2019, výpovedná doba začne plynúť až 1. júna 2019 a ak je dĺžka výpovednej doby dva mesiace, skončí sa výpovedná doba 31. júla 2019. 

 

Jeden z najčastejších omylov zamestnacov pri podaní výpovede je “výpoveď dohodou”. Takýto spôsob skončenia pracovného pomeru neexistuje. Keď navrhnete zamestnávateľovi skončenie pracovného pomeru dohodou a zamestnávateľ s tým súhlasí a podpíše ju, jedná sa o dohodu a pracovný pomer sa skončí v deň uvedený v dohode. Pri výpovedi sa súhlas druhej strany nevyžaduje a účinky výpovede nastávajú momentom jej doručenia.

 

Pri výpovedi zo strany zamestnanca nemá zamestnanec nárok na odstupné. Nárok na odstupné mu vzniká len pri výpovedi danej zo strany zamestnávateľa, a to z dôvodov vymedzených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce (napr. z dôvodu organizačných zmien).

 

 1. Okamžité skončenie pracovného pomeru

 

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer vtedy, keď si zamestnávateľ neplní svoje zákonné povinnosti. Konkrétne z nasledujúcich dôvodov:

 • ak podľa lekárskeho posudku nemôže zamestnanec ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

 

 • ak zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

 

 • ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca.

 

Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

 

Týmto spôsobom však zamestananec nemôže skončiť pracovný pomer kedykoľvek, ale len v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa dozvedel o niektorom z vyššie uvedených dôvodov. Zamestnancovi následne vzniká nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

 

Rovnako ako výpoveď aj okamžité skončenie pracovného pomeru musí byť písomné, musí sa v ňom skutkovo vymedziť niektorý z vyššie spomenutých dôvodov, ktorý nemožno dodatočne meniť a musí byť doručené zamestnávateľovi. Okamžité skončenie pracovného pomeru nie je možné odvolať.

 

 1. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Zamestnanec môže počas skúšobnej doby skončiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu, a to písomne. Zákon stanovuje, že zamestnanec má doručiť zamestnávateľovi písomné oznámenie aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Táto trojdňová lehota je však len poriadková, čo znamená, že zamestnanec fakticky môže v skúšobnej dobe oznámiť zamestnávateľovi skončenie pracovného pomeru aj v kratšom čase ako tri dni pred jeho skončením, najneskôr však v posledný deň skúšobnej doby.

V prípade, že ste zvážili všetky dôvody a rozhodli ste sa aj pre spôsob skončenia pracovného pomeru, oznámte svoj zámer priamemu nadriadenému. Buďte vecní a počítajte s tým, že sa vás opýta na konkrétne dôvody. Pripravte si písomne niektorý z vyššie spomínaných spôsobov skončenia pracovného pomeru. V prípade dohody si s nadriadeným doplníte konkrétny dátum ukončenia pracovného pomeru a zároveň sa dohovoríte na spôsobe odovzdania agendy, ktorú ste spravovali. S personálnym oddelením si dohodnete spôsob odovzdania všetkých pracovných pomôcok, ktoré ste mali k dispozícii. So mzdovou učtárňou sa dohodnete na vyrovnaní finančných záväzkov, ako aj na čerpaní či preplatení nevyčerpanej dovolenky. Na záver s personalistom absolvujete výstupný pohovor a vyplníte všetky potrebné interné dokumenty a personálne oddelenie vám zase odovzdá dokumenty, ktoré budete potrebovať pre svojho budúceho zamestnávateľa. Najdôležitejší dokument je potvrdenie o zamestnaní tzv. zápočtový list, ktorý vám musí zamestnávateľ povinne vydať, na rozdiel od pracovného posudku, ktorý zamestnávateľ vydá len na žiadosť zamestnanca.

 

Autor: Zuzana Harmaňošová

Páčil sa vám tento článok? Zdieľajte ho s priateľmi.